Działalność agroturystyczna i jej prawno - podatkowy wymiar

W związku z licznymi pytaniami osób zainteresowanych rozwojem agroturystyki w naszym regionie, postaramy się, choć w niewielkim stopniu przybliżyć Im podatkowe aspekty tej działalności.

 

Świadczenie usług agroturstycznych może być ciekawym, i co istotne - dobrym źródłem dochodu dla właściciela gospodarstwa, jednakże decydując się na prowadzenie tego typu działalności należy uprzednio zapoznać się z jej organizacyjno - prawnymi podstawami (tj. formą funkcjonowania, rozliczeniami z US, warunkowymi zwolnieniami podatkowymi).

Z treści art. 3 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) wynika, iż wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów nie podlega regulacjom tejże ustawy, a tym samym taka działalność nie podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, a rolnik ją wykonujący nie jest przedsiębiorcą. Tak więc rozpoczęcie, prowadzenie lub zakończenie takiej działalności nie podlega zgłoszeniu do organu gminy. Jednakże dochody z agroturystyki mogą być dochodem z działalności gospodarczej (podlegającej opodatkowaniu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (uopdf). W myśl art. 5a pkt 6 uopdf działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, z której przychody nie są zaliczane do przychodów z innych źródeł.Uzyskane w ten sposób dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT w jednej z form: ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa, zasady ogólne, 19% podatek liniowy. Jednak w tym momencie należy powołać się na art. 21 ust. 1 pkt 43 uopdf, zgodnie z treścią którego wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5. Spełnienie łącznie tych warunków jest wymogiem do zwolnienia z opodatkowania wpływów z tytułu usług agroturystycznych.

Dla sprecyzowania wymogów zwolnienia z opodatkowania świadczonych usług agroturystycznych należy wyjaśnić zasadnicze pojęcia w tym zakresie. I tak gospodarstwem rolnym określa się (zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym) obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Zwolnienie podatkowe odnosi się więc wyłącznie do gospodarstw rolnych położonych na terenach wiejskich. Zwolnienie nie obejmuje również wynajmu pokoi w budynkach innych niż mieszkalne (np. domki kempingowe) oraz w innych budynkach poza gospodarstwem rolnym.

Kolejne podstawa do zwolnienia z opodatkowania wynika z liczby pokoi w budynku (max.5). Dodatkowym wytycznym w tym zakresie są regulacje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Zgodnie z tymi przepisami w wynajmowanych pokojach powierzchnia mieszkalna nie może być mniejsza niż 6 m2 w pokojach 1-2-osobowych, a w większych 2 m2 na każdą następną osobę. Do liczby wynajmowanych pokoi nie wlicza się pomieszczeń pomocniczych, technicznych czy gospodarczych (kuchnia, łazienka, spiżarnia). Dla potrzeb zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych istotne jest to, kto wynajmuje pokoje. Muszą to być turyści, a nie osoby przebywające w podróży służbowej lub na szkoleniu.

Rolnicy, którzy prowadzą usługi agroturystyczne są zwolnieni z podatku VAT podmiotowo, tj. w sytuacji wówczas, gdy nie przekroczyli kwoty obrotu (limitu zwolnienia) w wysokości 150.000,- zł (2011 rok). Rozpoczęcie działalności w trakcie roku podatkowego, oznacza ustalenie limitu w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży usług. Prowadząc działalność agroturystyczną podatnik zobowiązany jest dla potrzeb podatku od towarów i usług, prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży za każdy dzień (art. 109 ust. 1 ustawy o VAT). W przypadku, gdy rolnik nie korzysta ze zwolnienia w podatku VAT bądź przekroczy limit uprawniający go do zwolnienia z tego podatku ma obowiązek:

  • – dokonania we właściwym urzędzie skarbowym zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT
  • - prowadzić ewidencję dostaw i nabyć VAT (tzw. rejestry sprzedaży i zakupów VAT)
  • - składać deklaracje podatkowe dla podatku VAT w cyklu miesięcznym lub kwartalnym (VAT-7 lub VAT-7K) oraz terminowo opłacać należny podatek VAT.

Usługi agroturystyczne objęte są 8% stawką podatku VAT, Natomiast, gdy oprócz zakwaterowania i wydawania posiłków świadczone są przez wynajmującego jeszcze inne usługi, których nie wliczono w cenę noclegu (np. wynajem kajaków) - podlegają one opodatkowaniu stawką właściwą dla tych usług (z reguły 23 %). Z kolei usługi gastronomiczne są opodatkowane stawką podatku VAT 8%, jednakże nie obejmuja one sprzedaży przez prowadzącego gospodarstwo agroturystyczne kawy, herbaty, napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nieprzetworzonym innych towarów opodatkowanych stawka 23%. Jeżeli rolnik sprzedaje turystom produkty rolne pochodzące z własnego gospodarstwa i jest jednocześnie tzw. rolnikiem ryczałtowym, to wówczas sprzedaż ta jest zwolniona z VAT.

Osoba zwolniona z VAT nie może wystawiać faktur VAT - tak dla firm jak i indywidualnych turystów. Na żądanie Klienta ma jednak obowiązek wystawić zwykły rachunek. Obowiązek wystawiania takich rachunków mają tym samym też rolnicy prowadzący gospodarstwo agroturystyczne, także korzystający ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób Fizycznych.

Opracowanie: Dominik Krakowski

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com