Podatki lokalne w gminie Wojnicz

Była sobie kiedyś w Merkuriuszu Wojnickim „Podatkowa ściąga" . Zniknęła jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, bez podania przyczyn czytelnikom oraz autorce owej Ściągi.... Że potrzebna to była rzecz wiemy od naszych czytelników. Wychodząc więc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu rozpoczynamy cykl „Podatkowe ABC". Autorem cyklu jest Dominik Krakowski - nowy członek Redakcji portalu Nasz Wojnicz.

Na początek coś o podatkach lokalnych oraz terminach obowiązujących w kontaktach z Urzędem Skarbowym. Zapraszamy do lektury.

 

PODATKI ORAZ TERMINY ICH REGULOWANIA

Rodzaje podatków

Terminy uiszczania

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zeznanie podatkowe – do 30 kwietnia następnego roku podatkowego,

Zaliczki miesięczne – do 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń

Do 20. Każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zeznanie podatkowe – do trzech miesięcy po zakończeniu roku podatkowego,

Zaliczki miesięczne – do 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych i instrumentów finansowych

Zeznanie podatkowe – do 30 kwietnia następnego roku podatkowego

Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych

Zeznanie podatkowe – do 31 stycznia następnego roku podatkowego

Zaliczki miesięczne – do 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych

Do 20. następnego miesiąca po upływie kwartału

Podatek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej

Do 7. każdego miesiąca za miesiąca poprzedni

Podatek od towarów i usług

Deklaracja miesięczna – do 25. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

Deklaracja kwartalna – do 25. następnego miesiąca po upływie kwartału

Podatek od gier

Do 10. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Do 14. dnia od dnia powstania obowiązku podatkowego

Składki na ubezpieczenie społeczne

Do 10. dnia następnego miesiąca   dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,

Do 5. dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw,

Do 15. dnia następnego miesiąca   dla pozostałych płatników.

 

 

 

 

PODATKI LOKALNE

 

Samodzielność funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego znajduje swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w prowadzeniu własnej gospodarki finansowej. Wyrazem autonomiczności w tym zakresie są m. in. podatki i opłaty lokalne. Stanowią one dochody własne gminy, które to jednostka traktuje jako jedno ze źródeł finansowania swojej działalności a nadto jako wsparcie w realizacji zadań o charakterze lokalnym.

Podatek traktuje się jako przymusowe, bezzwrotne świadczenie na rzecz danego podmiotu. Położony nacisk na określenie "lokalne", określa, iż zainkasowane środki trafią bezpośrednio do lokalnego organu samorządowego, bez konieczności partycypacji tych funduszy na rzecz np. organów centralnych. Mimo iż, podatki lokalne należą do dochodów własnych, to ich wysokość jest ustawowo zdeterminowana. Otóż legislator nadał organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego prawo do ustalania ich wysokości, jednakże w granicach stawek jakie określają przepisy Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych.

W myśl art. 1 Ustawy do podatków i opłat lokalnych zalicza się:

1) podatek od nieruchomości,

2) podatek od środków transportowych,

3) opłata targowa,

4) opłata miejscowa,

5) opłata od posiadania psów.

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Do nieruchomości lub obiektów budowlanych, które podlegają opodatkowaniu z tytułu podatku od nieruchomości zalicza się:

1) grunty,

2) budynki lub ich części,

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W zapisach Ustawy przewidziano podmiotowe zwolnienia od pobierania podatku od nieruchomości. I tak nie podlegają pod niego użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy (z wyjątkiem przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej). Zwolnieniu podlegają również nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenie statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży
w zakresie oświaty, wychowania z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży. Obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości spoczywa na:

- właścicielach nieruchomości,

- posiadaczach samoistnych nieruchomości,

- użytkownikach wieczystych gruntów.

Wyznacznikami przy określaniu wymiaru opodatkowania są:

1) dla gruntów - powierzchnia,

2) dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa.

Dla konfrontacji ustawowo określonych stawek z obowiązującymi na terenie Gminy Wojnicz, sporządzono adekwatne zestawienie (patrz tab. 1).

Podatek jest płatny w proporcjonalnych ratach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

W przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem od środków transportowych zalicza się:

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) powyżej 3,5 t i poniżej 12 t,

2) samochody ciężarowe o dmc równej lub wyższej 12 t,

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dmc zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dmc zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

7) autobusy.

 

            Obowiązek uiszczania podatku od ww. środków spoczywa na osobach fizycznych
i prawnych będących właścicielami tych pojazdów. Art. 10 Ustawy wskazuje, że ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych należy do kompetencji rady gminy, oczywiście z zastrzeżonymi górnymi pułapami tych stawek.

Porównanie stawek podatku od środków transportowych (Ustawa – Uchwała Rady Gminy Wojnicz) – patrz tabela 2

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Tabela 1. Stawki podatku od nieruchomości: Ustawa – Uchwała Rady Gminy Wojnicz

 

Lp.

 

Zakres podatku

 

Wytyczne Ustawy

Stawki przyjęte przez Radę Gminy Wojnicz

1

od gruntów:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

 

0,84 zł/m2

 

0,70 zł/m2

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,33 zł/ha

4,00 zł/ha

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,43 zł/m2

0,20 zł/m2

2.

od budynków lub ich części:

mieszkalnych

0,70 zł/m2

0,45 zł/m2

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

21,94 zł/m2

17,00 zł/m2

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,24zł/m2

7,5zł/m2

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,45 zł/m2

4,00 zł/m2

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,36 zł/m2

4,50 zł/m2

Źródło: opr. własne na podst. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. oraz Uchwały Nr XII/79/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 listopada 2011 r.

 

 

Tabela 2. Stawki podatku od środków transportowych: Ustawa – Uchwała Rady Gminy Wojnicz

 

Lp.

 

Zakres podatku

 

Wytyczne Ustawy

Stawki przyjęte przez Radę Gminy Wojnicz

1.

od samochodu ciężarowego w zależności od dmc pojazdu:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

779,68 zł

420,00 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1300,71 zł

570,00 zł

powyżej 9 ton

1560,84 zł

850,00 zł

2.

od ciągnika siodłowego lub balastowego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

do 36 ton włącznie

2302,20 zł

1600,00 zł

powyżej 36 ton

2978,53 zł

1600,00 zł

3.

od przyczepy lub naczepy, w zależności od dmc zespołu pojazdów:

do 36 ton włącznie

1820,96 zł

410,00 zł

powyżej 36 ton

2302,20 zł

410,00 zł

4.

od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia

mniej niż 30

1820,96 zł

540,00 zł

więcej niż 30

2302,20 zł

1160,00 zł

Źródło: opr. własne na podst. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. oraz Uchwały Nr XII/79/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 listopada 2011 r.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com